zandarmerija.jpg

СОЖ грб

Кодекс понашања чланства

Синдикалне Организације Жандармерије

У Београду, 22. Марта 2016. године

Преузмите pdf документ: Кодекс понашања чланства СОЖ

 

Кодекс је званични акт СОЖ-а и уређује понашање и деловање чланова СОЖ-а (редовних, почасних и активиста). Строго обавезујући је за чланство (редовне, почасне и активисте) у међусобним односима унутар СОЖ-а и у личном представљању и појављивању ван истог, у Друштву и на друштвеним мрежама.

Потребу за очувањем достојанства професије, уважавање личног интегритета и вредности знања, као и унапређење свести о моралним вредностима кроз подизање одговорности, мора бити смерница у међусобним односима и понашању свих чланова СОЖ-а као синдикално-струковне организације, елитне организационе јединице МУП-а Р.Србије.

Редовни и почасни чланови, као и активисти, који учествују и помажу у раду СОЖ-а на свим нивоима у друштвеној заједници, носе са собом одговорност појединца за своје намере, поступке, коментаре и деловање унутар и ван ове Организације.

На овај начин се подстиче разумевање и прихватање основних начела морално оправданог понашања и дружења, која носе етичке и моралне вредности свих чланова који учествују у њеном раду и деловању.

Оваквим одговорним начином понашања, афирмишу се вредности, које су специфичне за ову елитну организацију и овако изабране чланове, било женског или мушког пола.

Чланство треба да негује колегијалне односе, засноване на међусобном уважавању, без обзира на расу, веру, етничко порекло, социјални или брачни статус, пол и полну оријентацију, здравствени статус, физички изглед, доб и политичку опредељеност и морају чувати своје и достојанство својих колега, чланова.

Чланство има право на остваривање људских права, поштовање личног интегритета и достојанства као и поштовање личних и професионалних активности, а које нису у супротности са Статутом и Правилницима прописаним од стране СОЖ-а.

Редовни чланови  СОЖ-а, почасни чланови и активисти, морају се понашати у складу са начелом једнакости и праведности, на начин који искључује сваку дискриминацију, злостављање, узнемиравање, урушавање кредибилитета или искоришћавање.

Председник СОЖ-а, као лице које је одговорно за рад Синдиката, дужан је да осигура, предходно наведене услове за остваривање начела једнакости и праведности.

Председник не сме дозволити да лични интереси и кршење наведених начела и људских права угрози рад и хармонију односа између чланова, почасних чланова и активиста, како унутар саме организације СОЖ-а, тако и у односима према другим Организацијама и Друштву у целини.

Од чланства у СОЖ-у се очекује да се понашају одговорно, савесно, професионално, толерантно и етички исправно и треба да поштују начела професионалне колегијалне успешности.

Поштовање  Закона Републике Србије, правних прописа и правних поступака, који се тичу грађанских обавеза и обавеза везаних за СОЖ, је строго обавезујуће за све чланове СОЖ-а и свако одговара лично за кршење и непоштовање истих и не може се позивати на било какву везу са СОЖ-ом или Жандармеријом у свом поступку (свесном или несвесном), којим нарушава углед и име како СОЖ-а тако и Жандармерије као елитне организационе јединице МУП-а Републике Србије.

Својим деловањем морају се придржавати објективности, разборитости, правилности, дијалога, толеранције и хуманости. Чланови СОЖ-а треба да се међусобно подржавају и подстичу сарадњу у професионалним односима, не подцењујући стручност колега,  а јавним изношењем таквих процена на друштвеним и другим мрежама, као и коментаре у локалним објектима ће бити санкционисано као преступ.

Честитост, праведеност, хуманост, узајамно помагање и разумевање су основе морално здраве средине.

Спорна питања око тумачења и примене начела Кодекса понашања редовних чланова, почасних чланова и активиста СОЖ-а, решавају се унутар организације СОЖ-а, а било које деловање од чланова може бити оправдано, уз одобрење Председника СОЖ-а и оно мора бити у интересу Организације и у складу са Законима Р. Србије.

Чланови треба да избегавају ситуације које могу довести до сукоба интереса и друге врсте нетрпељивости.

Неприхватљиво је:

  • свако непримерено понашање (физичко, писхичко и полно узнемиравање) према другој особи, које за циљ има повреду њене личности и достојанства
  • недолично облачење када се представља СОЖ
  • злоупотреба психоактивних супстанци
  • било какво деловање или комуницирање под дејством алкохола, када може или има везе са СОЖ-ом

Неприхватљиво је плагирање и присвајање идеја, оптуживање члана без доказа и писмене пријаве надлежним инстанцама.

Своје мишљење о стручним и другим питањима могу изрећи на састанцима органа СОЖ-а или за то намењеним групама за електронску комуникацију, када је то предвиђено, ако је то уверење засновано на истини са доказима за сваку изговорену или написану реч. Овакво мишљење или расправе по одређеним темама одобрава или покреће искључиво Председник СОЖ-а, а може предложити било који члан СОЖ-а.

Сваки облик узнемиравања, који почини члан треба пријавити Председнику СОЖ-а. Председник СОЖ-а сазива Суд части,  који се формира на његову иницијативу и Одлуку, а састав истог може бити променљив. Чланови Суда части морају имати највише квалитета, који се траже овим Кодексом и дају мишљење и став по питању одговорности и санкције Члана СОЖ-а, прекршиоца, обавезујући за Председника СОЖ-а, а по конкретним прекршајима чланова СОЖ-а и против истог.

Чланови су дужни поштовати хијерархију овлашћених појединаца у СОЖ-у, а при том су слободни, аргументовано, критиковати рад органа или појединца, који је члан СОЖ-а у духу добронамерности и стручности, као и изражавање личног става уважавајући и не вређајући остале чланове у СОЖ-у.

Било која активност (лобирање, протекционизам, притисци, злоупотреба ауторитета и сл.) у циљу омогућавања повлашћене позиције појединца или групе као и из личног интереса, а на штету чланова, почасних чланова и активиста СОЖ-а, представљају најгрубљу повреду правила понашања и негативно утичу на углед СОЖ-а и Жандармерије као државне институције.

Уколико се овакво понашање уочи, Председник СОЖ-а је дужан да са одговорним лицима СОЖ-а учини све, како би се овакво понашање спречило, и да према том члану покрене одређена законска поступања, искључење из СОЖ-а као и подношење пријаве надлежним органима МУП-а.

Уколико, неко од чланства у СОЖ-у, добије сазнање, види или чује, прочита писмено у новинама, на било којој друштвеној мрежи, наиђе на некоректно понашање члана СОЖ-а, дужан је да обавести Председника СОЖ-а о таквој активности усменим, писменим (писмом, електронски - мејлом...) или телефонским путем.

Санкције за кршења Кодекса одређује Председник СОЖ-а, на предлог Суда части, који он формира и именује и опозива из редова чланства. Председник СОЖ-а доноси правилник Суда части у сарадњи са именованима члановима истог.

Овај кодекс понашања чланства у СОЖ-у је подложан изменама и допунама и обавезујући је за све чланове СОЖ-а, редовне, почасне и активисте.

Кодекс почиње са важењем даном доношења од стране Председника СОЖ-а и трајног је карактера.
                                          

Председник СОЖ-а

Дејан Милутиновић

The Betst bookmaker bet365 Review
How to register at bookamkersHere
Copyright Sindikalna Organizacija Zandarmerije © 2013.