zandarmerija.jpg

СОЖ грб

 

У складу са чланом 55. Устава Републике Србије, чланом 6. и чланом 206. Закона о раду и чланом 134. Закона о Полицији, члана 15. и чланом 20а претходног Статута Синдиката, Скупштина Синдикалне организације Жандармерије, одржана дана 13. фебруара 2016. доноси следећи:

 

СТАТУТ

СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЖАНДАРМЕРИЈЕ

„НЕЗАВИСНОСТ“

 

У Београду, 13. фебруара 2016. године

Преузмите pdf документ: Статут СОЖ

 

 

 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЖАНДАРМЕРИЈЕ „Независност“  ( у даљем тексту Синдикат) је независна, невладина, нестраначка, интересна, добровољна, синдикално-струковна организација, основана на принципима изворног синдикализма, са струковним уважавањем.

Члан 2.

Овим Статутом Синдикат  уређује и утврђује свој назив, обележја: заставу, амблем (лого), печат, седиште, унутрашњу организацију, циљеве, начела, сврху, организовање и начин деловања, права и обавезе чланова и чланица, обезбеђивање средстава за рад, као и питања од значаја за рад и деловање Синдиката.


Члан 3.

Сви посебни и општи акти Синдиката, морају бити у складу са овим Статутом и начелима Синдиката.

Члан 4.

•    Синдикат  је правно лице, независно од послодавца;
•    Синдикат чине организациони облици и структуре и као функционисање утврђено овим Статутом;
•    Синдикат се за остваривање интереса чланова бори средствима која су регулисана Уставом и Законима Републике Србије и другим међународним правним актима који су прихваћени од стране Републике Србије;
•    Синдикат представља чланство, ставове чланства, преговара у име својих чланова и штити њихове интересе;     
•    Синдикат  води и организује штрајкове, протесте и скупове у складу са Законом;
•    Синдикат сарађује са синдикатима и организацијама, истих или сличних интереса, како у земљи тако и у иностранству, те се у такве организације може и учлањивати искључиво у складу са Статутом и одлуком ГС УОПИП “Независност“  и начелима Синдиката.
•    Синдикат може оснивати, под својим окриљем Секције и Клубове, који се финансирају из сопствених средстава, а у циљу пружања подршке и промовисања Синдиката, Жандармерије, у промовисању струковних, позитивних и етичких друштвених вредности.

Члан 5.

•    Пун назив Синдиката је : „СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЖАНДАРМЕРИЈЕ  „НЕЗАВИСНОСТ“ “.
•    Скраћени назив је: „СОЖ- Независност“.
•    Синдикат има јединствени матични број, ПИБ, жиро рачун. Синдикат  може имати више рачуна које отвара Председник Синдиката и при томе овластити и друго лице, које обавља функцију у Синдикату, а по одлуци УО Синдиката или Скупштине Синдиката за одређену намену.
•    Рачун Синдиката могу имати организационе структуре, које делују у оквиру Синдиката, на основу овог Статута.
•    Седиште Синдиката је у Београду.
•    Синдикат има амблем (лого), заставу, химну, печат и штамбиљ;
•    Печат је округлог облика, промера 36мм, оивичен правилним кругом, у коме је у горњој половини, уз обод круга, исписано „СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЖАНДАРМЕРИЈЕ- „Независност“ “, у доњој половини „Београд“ и/или  редни број (према Правилнику), док се у централном  делу печата у кругу налази средишњи део амблема (логоа) Синдиката;
•    Нумерација и коришћење печата регулисано је Правилником о печатима и штамбиљима Синдиката, који доноси Председник Синдиката у складу са Статутом;
•    Синдикат има штамбиљ, правоугаоног облика, у заглављу исписано „СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЖАНДАРМЕРИЈЕ „Независност“ “, линија за деловодни број и датум и у дну место „БЕОГРАД“;
•    Слова на печатима и штамбиљу су ћирилична.
•    Синдикат има свој амблем (лого).
•    Амблем (лого) Синдиката је следећег изгледа:  
 У основи је званични амблем Жандармерије (од 2002.године), на који су додати: на средини стиснута (ка напред) лева песница, која држи скуп стрела (три стреле, благо унакрсно постављене и у супротним смеровима), испод је, између држица мачева, умотани пергамент.  У врху амблема Жандармерије, у плавом простору, исписан је пун назив Синдиката (уместо назива „ЖАНДАРМЕРИЈА“), ћириличним (старословенским) писмом – СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЖАНДАРМЕРИЈЕ.
•     Уз амблем Синдиката користи се и амблем УГС „Независност“.
•    Синдикат има заставу:
Застава је црвене боје, на средини је амблем (лого) Синдиката, са пуним називом Синдиката изнад или испод знака;
•    Синдикат  има слоган. Слоган Синдиката је „СВИ КАО ЈЕДАН!“
•    Синдикат има синдикалну химну. Химна је „Интернационала“;
•    Синдикат има значку:
Значка се уређује посебним Правилником и не сме имати истоветан изглед службене значке МУП-а, која се користи уз примени овлашћења.
Значка се користи у промотивне сврхе, као потврда о чланству (уз чланску картицу) Синдиката  и не може се користити у друге сврхе;
Значка се плаћа из личних средстава члана и власништво је Синдиката.
Свака злоупотреба исте, повлачи кривичну одговорност лица које врши злоупотребу, те се исти аутоматски и трајно искључује из Синдиката, а значка се враћа Синдикату.
Назив, амблем (лого), слоган и застава Синдиката заштићени у складу са Законом.  Приступнице, заставе, печати и штамбиљ, укључујући и оне које користе Секције и Клубови у оквиру Синдиката, власништво су  Синдиката.


СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 6.

Основна сврха и циљ Синдиката је унапређење и заштита радних,  економских, социјалних, струковних, друштвених, културних, породичних, хуманитарних и етичких начела и интереса свих чланова запослених у Жандармерији, у Полицији тј. Министарству унутрашњих послова Р. Србије као и пружање подршке члановима и запосленима у Жандармерији и МУПу, али и деловање ван МУПа и ван Републике Србије.  
Синдикат има за циљ промовисање и подизање солидарне, хуманитарне и синдикалне и струковне свести и друге друштвене вредности кроз посебно организоване активности, едукативне скупове и манифестације;       
•    У остваривању својих циљева и задатака Синдикат користи Законом и међународним конвенцијама призната средства.
•    Ради остваривања својих циљева, задатака и интереса Синдикат може склапати споразуме, ступати и у друге савезе са синдикалним и струковним организацијама, асоцијацијама, како на домаћем тако и на међународном нивоу, независно од оствареног чланства и савеза са другима, док се тиме не нарушавају односи и обавезе са истима.


ЧЛАН 6а.

Синдикат делује по начелима и принципима:

- Заштите социјалних и радних права својих чланова;
- Заштита и унапређење синдикалне и струковне свести;
- Демократског заступања и уважавања воље својих чланова;
- Одговорности својих заступника;
- Независност од послодавца, политичких странака и покрета, као и верских заједница;    
- Самосталност у уређењу унутрашње организације Синдиката;
- Демократског избора и разрешавања својих тела и представника Синдиката;      
- Јавности рада;
- Загарантованост слободе говора, изјашњавања и поштовања различитости у ставовима и мишљењима;
- Синдикална солидарности и јединство;
- Поштовање људских, грађанских, социјалних, синдикалних и струковних права и слобода.
- Залагања за напредак струке и рада Жандармерије, Министарства унутрашњих послова Р. Србије као и других институција државне управе;
- Синдикалне дисциплине.


ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ

Члан 7.

Синдикат ради и делује у Жандармерији, Министарству унутрашњих послова Р. Србије.
Синдикат може, у складу са Статутом, деловати и кроз струковне и друге Савезе и организације и остваривати сарадњу са њима (на нивоу МУП-а, на нивоу Републике Србије и ван граница Р. Србије), као и да делује и остварује сарадњу са другим синдикалним организацијама уколико нису у супротности и противно потписаног споразума или уговора од синдикалних „Централа или Грана“ у којима има пуноправно чланство.
Синдикат представља и заступа Председник Синдиката или овлашћено лице Синдиката у складу са овим Статутом.


ЧЛАНСТВО

Члан 8.

Синдикат има три врсте чланова: Редовне, Почасне чланове и Активисте Синдиката.
•    Редовни члан je свако лице запослено у Жандармерији, Министарству унутрашњих послова Р. Србије, које се добровољно учлани у Синдикат, потписивањем приступнице Синдиката, прихватањем Статута и испуњавање чланских обавеза.
•    Редовни члан, уколико пређе  из Жандармерије у другу организациону јединицу МУП-а, може остати редован члан Синдиката са одређеним практичним ограничењима у правима и обавезама или му престаје чланство у потпуности и дужен је да поступи по члану  11. овог Статута.
•  Редовни члан може бити и пензионисани радник МУП-а, који је у Жандармерији био распоређен решењем најмање 5 година и више.
•    Почасни члан Синдиката може постати лице које потпише приступницу Синдиката, прихвати Статут и испуни чланске обавезе, а које због деловања у области заштите људских, социјалних и других права имају одређене заслуге и одликовања а самим тим су помогли рад и напредак Синдиката.
•   За пријем у почасно чланство одговоран је Председник Синдиката  или лице које он овласти, складу са Правилником о почасном чланству који је обавезан за све почасне чланове.
•  Активисти Синдиката су цивилна лица која Синдикат ангажује ради остваривања одређених циљева и задатака хуманитарног, социјалног или промотивног карактера и уређује се посебним актом Синдикат, који доноси Скупштина на свом заседању или УО у редовном раду, а у складу са овим Статутом.
Приступнице члана су пуноважне уколико имају потпис Председника Синдиката и печат Синдиката.

Члан 9.

Редовни члан Синдиката има право:

-  ужива заштиту Синдиката;
- активно учествује у раду Синдиката;
- бира и буде биран  у органе Синдиката према овом Статуту ;
- добија правну помоћ и заштиту, у случајевима уређеним Правилником који се односи на ову област;
- добије финансијску помоћ, у случајевима уређеним општим актом и у складу са могућностима Синдиката;
- буде информисан о раду Синдиката;
- оствари право на синдикалне повластице у погледу повољнијих услова пословања предузећа са којима Синдикат склопи уговор и друга права која се установе на Скупштини Синдиката.

Редовни члан Синдиката  има дужност:

-  да поштује Статут Синдиката;
- да поштује одлуке органа Синдиката и учествује у свим синдикалним акцијама;
- да редовно плаћа чланарину прописану Одлуком Синдиката;
- да помаже рад и чува углед  Синдиката  и Жандармерије;
- да активно учествује у раду Синдиката и интересује се за рад истог;
- да активно ради на повећању броја чланова Синдиката и промовише синдикалну и струковну свест у свом радном окружењу и у друштву;
- да се залаже за заштиту и пружање подршке другом члану Синдиката као и члану других синдикалних организација са којима Синдикат има сарадњу и промовише идеју солидарности и јединства;
- да поштује своје радне обавезе и законе Републике Србије.

Почасни члан Синдиката има дужност:

- да поштује Статут Синдиката  и програмска начела Синдиката;
- да промовише идеје и циљеве Синдиката и штити интересе Синдиката;
- да помаже рад Синдиката,  у складу са својим могућностима и чува углед Синдиката;
- да плаћа редовно чланарину прописану Одлуком Синдиката;

Активиста има иста права и дужности као и Почасни члан, а активиста може бити симпатизер тј. лице које подржава и помаже рад Синдиката.
 
Почасни члан и активиста не сме бити кривично осуђиван нити имати компромитован углед, а уколико, исти имају наведене сметње, по том сазнању се искључују из чланства Синдиката, Одлуком Председника и дужни су да значку, чланску карту или друга поверена материјално техничка средства врате Синдикату.
Почасни члан или активиста Синдиката може бити позван и укључен у рад самог Синдиката, обавља дужности „ПР“-а (односе са јавношћу) ради позитивнијег промовисања Синдиката, обављати функцију Секретара Синдиката, или функцију која се не бави основним изворним синдикалним пословима, пословима радног права, уколико је то најбоље решење за функционисање и рад самог Синдиката.

Члан 10.

Сваки члан Синдиката који буде поступао супротно циљевима, интересима и начелима прописаним овим Статутом,  усменим или писаним путем, одговоран је кривично и материјално,  уколико је  таквим поступањем узроковао штету или нарушио углед Синдиката.

Члан 11.

Чланство у Синдикату престаје потписивањем Иступнице  Синдиката за појединачног члана, уз претходно измирење чланских обавеза, као и обавеза према предузећима (која не иду преко платног списка тј. административне забране) са којима је Синдикат склопио уговор и према самом Синдикату.
Иступницу мора потписати искључиво Председник Синдиката и само на тај начин се сматра валидном.
У случају самовољног иступања, редовном члану се одбија чланарина до 30 дана од дана потписивања и предаје Иступнице Синдиката, а ради измирења чланских обавеза. Уколико се установи дуговање (горе наведено), по измирењу дуга од стране члана, наплата чланарине се обуставља, о томе се члан обавештава и тада престаје његово чланство и наплата чланарине.
Потписивањем иступнице, са датумом иступања члану престаје право на коришћење права из чл.9. овога Статута.  
Члан који самовољно иступи из чланства Синдиката, не може бити члан Синдиката најмање 1 (једну) годину од датума иступања из Синдиката.
Члан који је иступио из Синдиката дужан је да врати значку Синдиката, као и уколико је био овлашћено лице Синдиката, врати кључеве просторија Синдиката, уз предходно обављену примопредају и раздужи печат Синдиката  (уколико је био овлашћен за његово коришћење).

Члан 12.

Чланство у Синдикату може престати мерама појединачног искључења члана.
Мера појединачног искључења члана може се изрећи у следећим случајевима:
-деловањем супротно одредбама овог Статута ;
-неизвршавање одлуке органа Синдиката, несавестан рад у органу Синдиката, који штети угледу и правима запослених у Жандармерији односно члановима Синдиката;
-злоупотреба положаја, функције и статутарних овлашћења;
-неоправдано неплаћање чланарине.

Мера појединачног искључења члана је извршна по Одлуци Управног одбора Синдиката .
Члан који је искључен из Синдиката дужан је да одмах по ступању одлуке на снагу врати значку Синдиката, као и уколико је био овлашћено лице, врати кључеве просторија Синдиката, као и друга средства поверена му за рад од Синдиката уз претходно обављену примопредају и раздужи печат Синдиката  (уколико је био овлашћен за његово коришћење).


Члан 13.

Члан Синдиката који је искључен из разлога наведених у члану 12. овог Статута има право да на одлуку о искључењу уложи жалбу Надзорном одбору Синдиката, који је дужан да о жалби одлучи у року од 15 дана од пријема исте.
Жалба не одлаже извршење.ОРГАНИ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЖАНДАРМЕРИЈЕ

Члан 14.

Органи Синдиката  су:

Скупштина
Председник Синдиката
Секретар Синдиката
Потпредседници Синдиката
Почасни председник Синдиката
Управни одбор
Надзорни одбор
Саветодавни одбор
Одбори, Секције, Тимови и Клубови које оснује Синдикат за интересе свог деловања, у складу са Статутом Синдиката;

Органи Синдиката доносе одлуке по принципу 2/3 гласова, кворума чланова органа у складу са овим Статутом.


СКУПШТИНА СИНДИКАТА

Члан 15.

Скупштина Синдиката је највиши орган Синдиката у свом заседању. Одлуке Скупштине су коначне и извршне за све органе и чланство  Синдиката до наредног заседања. Између два заседања Скупштине највиши орган је Управни одбор Синдиката и Председник Синдиката у складу са Статутом Синдиката.

Скупштина Синдиката  :

•    Доноси Статут и врши измене и допуне Статута;
•    Доноси Пословник о раду Скупштине;
•    Утврђује и усваја теоријске и стратешке циљеве и задатке Синдиката;
•    Усваја пројекте и планове Синдиката и може пренети у надлежност Управног одбора до  поновног заседања Скупштине;
•    Одлучује о приступању или иступању из синдикалних и других органа и асоцијација и међународних организација,што може пренети у надлежност Управног одбора до заседања Скупштине;
•    Разматра и усваја извештаје о раду свих органа Синдиката;
•    Бира и разрешава чланове НО;
•    Бира и разрешава Председника Синдиката;
•    Доноси одлуку о именовању бившег Председника за Почасног председника Синдиката;
•    Доноси одлуку о престанку рада Синдиката;
•    Доноси одлуку о штрајку и протестним акцијама и формира Штрајкачки одбор, што може пренети у надлежност Управног одбора између заказивања седница Скупштине;
•    Именује и разрешава представнике Синдиката у синдикалнима асоцијацијама, мултипарититним телима и другим органима  где је потребно заступање Синдиката, што може пренети у надлежност Управног одбора до заседања Скупштине;
•    Доноси опште акте Синдиката;
•    Преноси одређена овлашћења из своје надлежности  на УО када је то потребно ради ефикаснијег деловања и када је то у интересу Синдиката.

Члан 15а.

Скупштину чине:
Председник Синдиката,
Секретар Синдиката,
Потпредседници Синдиката,
Управни одбор и Председник Управног одбора,
Председник Надзорног одбора,
Главни координатори,
Делегати
Почасни председник,

 Делегати се бирају већином гласова чланова на нивоу одговорности Главног координатора. Делегати су привремене и несталне функције у току трајања сазива Скупштине Синдиката.
 Делегати се бирају непосредним одабиром једног члана након првих 50 (педесет) чланова у једном Одреду (51,101,151) у надлежности једног Главног координатора.


Члан 16.

Скупштина може бити редовна и ванредна.

Редовна Скупштина може бити  радна и изборна.
Радна Скупштина се одржава сваке године у истом месецу.
На радној годишњој Скупштини се разматрају и усвајају извештаји о раду целокупног руководства Синдиката  појединачно.
Уколико на радној Скупштини не буде усвојен извештај о раду једног представника органа Синдиката, Скупштина може 2/3 већином гласова да донесе одлуку о разрешењу тог представника. Скупштина на истој седници бира новог члана који ће обављати функцију у том органу Синдиката.
У случају немогућности одржавања радне Скупштине, због радне спречености чланова, сазива се седница Скуптине електронским путем. Рок за изјашњавање чланова Скуштине на достављени дневни ред седице је 72 часа. Сви чланови Скупштине су у обавези да најкасније 72 часа пре почетка електронске седнице радне Скупштине доставе своју адресу електонске поште.  

Изборна Скупштина се одржава на сваке 4 године.
На изборној Скупштини бирају се чланови свих органа Синдиката.
Чланови Синдиката који су већ вршили функцију у органима Синдиката могу се поново кандидовати за избор на ту или другу функцију у органима Синдиката.

Редовну седницу Скупштине сазива Председник Синдиката.

Ванредну Скупштину сазива Председник Синдиката, на захтев УО, због указане потребе или хитности.
На ванредној Скупштини се може покренути питање разрешења чланова Синдиката  на функцији у органу Синдиката.
Под указаном потребом за одржавање ванредне Скупштине сматра се стање у Синдикату, кад се више не може обезбедити функционисање Синдиката на основу важећег Статута, вршења овлашћења Скупштине или дужности и овлашћења Управног одбора.

Члан 17.

Скупштина ради на основу Пословника о раду Скупштине Синдиката.
Радом Скупштине председава и руководи Председник Синдиката, или лице које Председник Синдиката  овласти.
Скупштина може део својих надлежности да делегира Управном одбору Синдиката.


УПРАВНИ ОДБОР

Члан 18.

Управни одбор је највиши Орган Синдиката, поред Председника Синдиката,  између заседања две Скупштине Синдиката, извршно и оперативно тело Синдиката,  даљем тексту УО.


Члан 19.

УО чине:
Председник Управног одбора,
Председник Синдиката,
Потпредседници Синдиката,
Секретар Синдиката,
Заменик председника УО,
Главни координатори,  
Координатори са правом гласа,
Почасни председник, уз сагласност Скупштине и Председника Синдиката.

Седницама УО председава Председник  Управног одбора.
У случају спречености Председника УО, на позив, седницама УО председава Председник Синдиката.
Управни одбор поступа и решава актуелне текуће проблеме и захтеве редовних чланова на нивоу свакодневног рада у Жандармерији, одлучује и даје сагласност Председнику Синдиката по питању суштински синдикалних и струковних питања, као што су радно право и услови рада и помаже у раду Председнику Синдиката.
 
Председник УО представља УО и има право да даје самостално сагласност Председнику Синдиката сходно својој процени и околностима по питању која се не односе директно на редовни рад УО тј. актуелну проблематику радног права и услова рада припадника Жандармерије.
Ради кворума, обавезно је физичко присуство Секретара Синдиката и Главних координатора, као и  координатора са правом гласа у УО.
Председник Синдиката и Потпредседници Синдиката могу накнадно електронским путем (маил преписком) или телефонским путем, да дају своју сагласност и нису обавезни за кворум у одржавању седнице УО и то само када се решавају редовна питања и одлучују активности по питању  актуелних текућих проблема и захтева редовних чланова на нивоу свакодневног рада у Жандармерији, где је потребна хитна и неодложна реакција Синдиката. У другим случајевима њихово физичко присуство за кворум одржавања и одлучивања је обавезан, осим када се седница УО одржава електронским путем, преписком.
 
Управни одбор:

•    Остварује циљеве и задатке које је одредила Скупштина;
•    Подноси Скупштини извештај о раду;
•    Усваја и спроводи организациони и програмску оријентацију Синдиката;
•    Сачињава годишњи финансијски план Синдиката, који се одобрава од стране Скупштине;
•    На предлог Председника Синдиката именује и разрешава чланове радних тела, кризних штабова, стручних тимова, административно техничког бироа и других Одбора;
•    Усваја Правилник о раду УО и других органа и тела у надлежности УО;
•    Доноси одлуке из надлежности Скупштине уколико Скупштина није у могућности да се састане, а недоношењем одлука проузроковало би ненадокнадиву штету Синдикату, или би успоравало и спречавало напредак Синдиката, а уз обавезу да Скупштину на првој седници упозна са донетом одлуком и образложи оправданост за доношењем такве одлуке;
•    Додељује награде и похвалнице члановима;
•    Оснива Одборе када постоји потреба ради ефикаснијег и успешнијег рада;
•    Оснива клубове и друге секције ради бољег функционисања Синдиката;
•    Закључује уговоре за потребе функционисања и рада Синдиката, у складу са Статутом и законима Р. Србије;
•    Одлучује о питањима која нису прописана као надлежност другог органа.
•    Сви чланови УО, одговарају лично за своје поступке Председнику Управног одбора Синдиката или Председнику Синдиката, као и пред Судским органима Р. Србије и сносе санкције лично за кажњива дела прописана законима Р. Србије, те се тако не могу позивати неосновано на заштиту и у име Синдиката.


ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Члан 20.

Председник Управног одбора Синдиката:

-    Председава седницама УО;
-    Представља и заступа УО Синдиката и његово суштинско синдикално и струковно деловање по питању радног права, услова рада и достојанства у раду запослених у Жандармерији, уз сагласност Председника Синдиката;
-    Именује, опозива и задужује Главне координаторе за УО, даје право гласа координаторима за учешће у раду УО (према заслузи и потреби)
-    Води бригу о редовном чланству и организује рад главних координатора и координатора у Одредима,  јединицама;
-    Организује и споводи активности по питању радног права, услова рада и достојанства у раду запослених у Жандармерији;
-    Води правну помоћ члановима Синдиката;
-    Брине за новчану солидарну помоћ редовним члановима у договору са Председником Синдиката;
-    Мења Председника Синдиката на његов позив, са свим овлашћењима и правима;
-    Упућује, прима и врши комуникацију ван Синдиката у конкретним питањима из надлежности УО тј. у вези са радним правом, условима рада и достојанством у раду запослених у Жандармерији уз сагласност Председника Синдиката (непосредно или посредством Секретара у раду са истим).
-    Има право на Заменика председника Управног одбора, кога предлаже на основу запаженог и реалног, несебичног залагања за СОЖ (по питању новог већег чланства).
Члан 21.

Управни одбор, уз сагласност Скупштине, може да формира Административно-технички биро Синдиката.
-У Административно-техничком бироу могу се ангажовати чланови Синдиката, волонтери и професионална лица;
-Биро врши административне, информатичке, правне, техничке и друге послове у Синдикату;
- Рад Aдминистративно-техничког одбора надзире Председник  Синдиката и Секретар Синдиката,  који извештава о раду Председника, УО и Скупштину на редовном заседању;
-О броју волонтера и стално запослених у Aдминистративно-техничком бироу одлучује Скупштина, а на предлог Председника, Секретара и Управног одбора;
-Одлуку о висини надокнаде запослених у Aдминистративно-техничком бироу одлучује Скупштина на предлог УО и њихов радни статус је регулисан Законом о раду као и другом законима Р. Србије;

Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године тј. до изборне Скупштине, а исто лице може бити поново бирано. Уколико се не изгласа, односно не усвоји годишњи извештај Управног одбора Синдиката, мандат УО престаје тада и бира се нови састав УО Синдиката.

Члан 22.

На седници УО имају право присуства:

Саветници Председника Синдиката, Почасни председници, Координатори, на позив Председника и  дозвољено им је учествовање у дискусији и раду седнице, али без права гласа.
Седници УО може присуствовати, без права гласа и мешања у току седнице, сваки заинтересовани члан који се обрати Главном координатору Одреда којем припада и сагласност Председника УО. Њихова присутност је у смислу транспарентности и јавности и може присуствовати онолико чланова за колико постоји просторних могућности, а на одлуку Главног координатора, и није им дозвољено активно учествовање тј. учешће у дискусији и раду УО (ту прилику користити на седници Скупштине).


ОСНИВАЧИ  СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЖАНДАРМЕРИЈЕ

Члан 23.

Оснивачи синдиката су првих 11 чланова, односно првих 11 лица који су потписали приступницу Синдиката, који су учествовали у формирању Синдиката и имају трајно место у Саветодавном одбору. Имају право првенство у именовању за органе и тела Синдиката.


ПРЕДСЕДНИК

Члан 24.

Председник Синдиката:
    
-представља и заступа Синдикат у земљи и иностранству у складу са Статутом Синдиката и законима Р. Србије;
- брине и одговара за организацију рада, активности и деловање Синдиката (у систему безбедности и ван тога, у Друштву, Држави, иностранству)
- доноси Одлуке из своје надлежности (према потреби уз сагласност Председника УО, непосредно или посредно преко Секретара);
- брине и одговара за почасно чланство и активисте;
- оснива, брине и одговара за клубове, секције, тимове (према потреби уз сагласност Председника УО, непосредно или посредно преко Секретара)који су у и за интересе Синдиката;
- организује и води струковно деловање;
- бира, именује и опозива своје Потпредседнике и друге сараднике, организује њихов рад и задужења;
- даје непосредно сагласност Председнику УО или посредством Секретара;
-  мења Председника УО на његов позив и према потреби са свим овлашћењима и правима,
- друге обавезе и права у интересу функционисања и несметаног рада Синдиката;
-сазива и председава седницама УО;
-усклађује и надзире функционисање Синдиката;
-води извршну функцију Синдиката у складу са одлукама Скупштине и УО, и доноси потребне Одлуке у складу са Статутом и потребама Синдиката;
-Координира рад УО и других одбора и органа Синдиката када је потребно или одлучено;
-Председник заступа  Синдикат, представља Синдикат у медијима, уз сагласност УО Синдиката;
- именује и опозива своје непосредне сараднике, Потпредседнике и Секретара и одговара за исте;
-Има права и дужности у складу са овим Статутом;
-Може имати и друга овлашћења по Статуту, а која му пренесе Скупштина или УО  из своје надлежности;
-Председник Синдиката сазива седницу Скупштине Синдиката, на начин и под условима утврђеним овим Статутом;
-Председник Синдиката, у случају хитности и указане потребе у поступању, а ради заштите интереса Синдиката, има право да сазове седницу Одбора, Клуба, Секције или било ког органа Синдиката, а који нису у његовој директној надлежности, a уз сагласност 2/3 чланова УО;
-Предлаже представнике и друге чланове свих одбора, секција, клубова и других организационих делова у Синдикату;
-Избор Председника Синдиката врши се по избору појединачне личне кандидатуре, на Скупштини Синдиката у складу са Пословником о раду Скупштине.
-Мандат Председника Синдиката траје 4 године, или до изборне Скупштине, а исто лице може бити поново бирано. Уколико се не изглaса, односно не усвоји годишњи извештај о раду Председника Синдиката, његов мандат престаје и бира се нови Председник Синдиката.

Члан 24.а

У случају да, из било којих разлога, Председник престане да обавља своју функцију пре истека мандата, УО сазива ванредну седницу Скупштине Синдиката у року од 30 дана од дана констатовања да је Председник напустио функцију или поднео оставку писменим путем.
У периоду од дана констатовања до одржавања ванредне седнице Скупштине, УО из својих редова, одређује вршиоца дужности Председника Синдиката.


ПОЧАСНИ ПРЕДСЕДНИК

Члан 25.

Статус Почасног председника стиче лице које је обављало функцију Председника Синдиката а његов одлазак или оставка није последица неефикасног и непримереног деловања у Синдикату;
Скупштина бира и разрешава Почасног председника, а на предлог Председника Синдиката  и функција је трајна.
Почасни председник има право да присуствује седници УО, уз  сагласност Председника Синдиката и Председника Управног одбора и има право гласа.
Синдикат може имати више Почасних председника;
Председник Синдиката може Почасном председнику одлуком пренети сва  или поједина овлашћења и задатке из своје надлежности, као и право на заступање и представљање Синдиката.
Одлука из става 5. овог члана је пуноважна потврдом од стране Скупштине или УО.


ПОТПРЕДСЕДНИЦИ  Синдиката  

Члан 26.

Председник Синдиката има Потпредседнике:

-    Председник Синдиката именује и опозива Потпредседнике,  по једног Потпредседника по указаној потреби;
-    Потпредседник Синдиката има посебна и делегирана, од стране Председника Синдиката потребна права, овлашћења, дужности и личну одговорност у свом раду и поступању као и Председник Синдиката, али искључиво уз претходну недвосмислену, прецизну информисаност и сагласност Председника Синдиката;
-    Обављају послове и задатке које Председник пренесе из своје надлежности и у складу са својим овлашћењима;
-   Имају право да, уз сагласност Председника, сазову седницу сваког Одбора, секција, клуба и другог организационог дела Синдиката;
-    Редовно комуницирају са Председником Синдиката и Секретаром Синдиката, као и са члановима УО и координаторима, односно Председником УО и брину о раду и функционисању Синдиката;


СЕКРЕТАР  Синдиката

Члан 27.

Синдикат  има Секретара.
Секретара бира и разрешава Председник Синдиката, уз сагласност УО, из редова чланова Синдиката.
Секретар има право гласа приликом гласања на седницама УО или Скупштине.
Почасни члан или Активиста Синдиката може бити именован за Секретара уколико је то најбоље за Синдикат, а ради бољег, професионалнијег и коректнијег обављања  функције Секретара.
Уколико за Секретара буде именовано лице из става 3. овог члана, неопходно је да савесно и професионално обавља задатке који су му поверени и може добијати накнаду за свој рад. Евентуална накнада за рад Секретара исплаћује се из средстава Синдиката, а одлуку о висини накнаде доноси Скупштина или УО.
Мандат Секретара траје 4 године.
- Секретар обавља послове које му Председник пренесе из своје надлежности или наложи за рад и поступање.
- Секретар контролише административне послове, стара се о вођењу записника са састанака Скупштине, Управног одбора и других органа Синдиката, пружа неопходне информације у току састанка и помаже члановима који то затраже.
- Секретар врши координацију са другим синдикатима и организацијама, прати целокупне активности и рад репрезентативних Синдиката који делују у Р. Србији и о томе извештава Председника и УО.
- Секретар брине о раду административно-техничке службе, врши надзор над радом техничког секретара и особља ангажованог у Синдикату.
- Секретар може бити овлашћен поред Председника Синдиката  за коришћење и руковођењем жиро-рачунима Синдиката, уз Одлуку УО и обавезну сагласност Председника Синдиката, који и предлаже УО то право Секретару. Сваки поступак са жиро-рачунима Синдиката Секретар је у обавези да претходно тачно и недвосмислено упозна Председника Синдиката, који за то даје обавезну сагласност за тражени поступак. Секретар и Председник Синдиката поводом овог питања комуницирају путем својих званичних електронских адреса („mail“ преписком).


НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 28.

Надзорни одбор (у даљем тексту НО):

-врши надзор над расподелом финасијских средстава, управљања имовином синдиката и контролише законитост и статутарну исправност рада у Синдикату,  у сарадњи са Председником Синдиката;
-уз сагласност Председника Синдиката има право да затражи блокаду рачуна у случајевима предвиђеним овим Статутом. Спорни рачун може бити блокиран у року не дужем од једног месеца а проблем решен,  уколико не буде решен у наведеном року рачун ће одблокиран.
-може давати мишљења о дисциплинској одговорнисти чланова и чланова органа Синдиката  уколико то затраже исти.
- може доносити одлуке о суспензији чланова ради заштите Статута Синдиката  и самог Синдиката;
-сачињава извештај о свом раду који доставља Скупштини на разматрање и усвајање. Извештај о раду се разматра на радној годишњој Скупштини.
-предлаже конкретне законске мере уколико је то неопходно ради заштите чланова синдиката и Синдиката;
-може вршити контролу органа Синдиката на предлог Председника Синдиката, Скупштине или УО;
-доноси Правилник о раду;

НО има 3 (три) члана. Чланове НО бира Скупштина из редова чланова.
Мандат траје 4 године.
Чланови НО за свој рад одговарају Скупштини и Председнику Синдиката.
У раду НО могу учествовати и Оснивачи Синдиката, ако нису чланови неког другог органа Синдиката али без права гласа.
Чланови НО не могу бити чланови УО, Председник, Потпредседник и Секретар и чланови других органа.
У рад и кворум НО може бити укључен и члан Сектора за заштиту, који формира Председник  Синдиката у циљу јаче и лакше свакодневне заштите и контроле Синдиката и кредибилитета Председника Синдиката од спољних и унутрашњих претњи и злоупотреба.

Члан 29.

Уколико члан НО, из било којих разлога, напусти своју функцију пре истека мандата или буде разрешен функције, УО Синдиката“ бира и именује новог члана НО на наведено место, а из редова кандидата на предлог Главног координатора.
Мандат овако изабраног члана НО траје до првог заседања наредне седнице Скупштине која потврђује или опозива и бира другог кандидата.

Члан 30.

НО може да ради и доноси важеће Одлуке и Закључке ако седници НО присуствује најмање 2 (два) члана.


САВЕТОДАВНИ ОДБОР

Члан 31.

Основни задатак СО је струковно и промотивно деловање;
Саветодавни одбор (у даљем тексту СО) чине Потпредседници и сарадници (Координатори и Саветници) Председника Синдиката које исти бира, именује и опозива и у надлежности су Председника Синдиката;
Саветодавни одбор се састаје по потреби и на позив Председника Синдиката;
Мултидисциплинарног и саветодавног је карактера за Председника Синдиката;
Седницама Саветодавног одбора председава Председник Синдиката;
У рад СО укључени су Секретар Синдиката и Председник УО;

Члан 32.

Одбори и друга Тела у надлежности Управног одбора

Одбори и тела које формира УО на предлог Председника Синдиката могу имати право на представника у УО Синдиката и исти се делегира интерним гласањем између чланова тог одбора или тела, нема мандат и може се делегирати неограничен број пута. Начин деловања Представника Одбора или тела у УО Синдиката се прописује и договара интерним актима, узимајући у обзир функцију и капацитет истог, ако другачије није одређено Одлуком УО Синдиката и Статутом. Чланови Одбора и других тела, поред редовних, могу бити и почасни чланови, као и активисти. Функционисање Одбора прописује у начелу Председник Синдиката, уз сагласност УО.
УО, на предлог и захтев Председника Синдиката може формирати и друга радна тела и тимове за потребе бољег и ажурнијег рада и функционисања Синдиката или за потребе бољег реализовања активности Председника Синдиката и трају док постоји потреба или се пропише роком на формирању истог. Рад и деловање истих прописује Председник Синдиката, 15 дана од формирања истих уз сагласност УО.  

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР

Члан 33.

Главни координатор је редовни члан именован и одговоран за одређени организациони део Жандармерије (Одред и слично), који је по аутоматизму члан УО Синдиката. Главни координатор у својој надлежности има координаторе, који представљају на ниже (мање) организационе делове (чете, јединице, тимове) и не може их бити више на истом нивоу (Чете, Јединице, Тима).
Главни координатор нема рачун, печат и све потребно остварује преко УО Синдиката.
     Координатори са Главним координатором се састају према потреби, а најмање једном у 3 месеца и одржавају међусобну комуникацију и поступају према Одлукама УО, упућеним задацима Председника Синдиката  и активно раде на осмишљавању и реализацији активности Синдиката  на нивоу њиховог Одреда и Синдиката у целини.
Главног координатора бира и опозива УО, на предлог Председника Синдиката или Председника УО.
Мандат траје сходно Одлуци УО  тј. сходно ангажовању и залагању у раду Синдиката. Остале Координаторе именује Главни координатор и исти мандат имају сходно Одлуци Главног координатора .

ПРИХОДИ

Члан 34.

Извори прихода Синдиката су:
-чланарина;
-приходи од наменских прилога,  донација чланства и котизација;
-поклони, донације и спонзорства донатора и симпатизера;
- пројекти и субвенције;

Чланарина износи 1% нето месечне зараде члана Синдиката.
Расподела прикупљене чланарине, ближе се уређује посебним актом Синдиката који доноси Скупштина или УО по овлашћењу Скупштине у свом заседању у интересу и за просперитет Синдиката.
Прерасподелу чланарине Синдиката врши сходно уговору и чланству у другим Организацијама где се налази као пуноправни члан.
Оснивање фондова Синдиката, начин обезбеђивања средстава за фондове, руковођење фондовима и контрола њиховог рада уређује се посебним актима Синдиката које доносу Скупштина.

ИМОВИНА

Члан 35.

Имовина Синдиката је заједничка имовина свих чланова Синдиката.
Имовина Синдиката је недељива осим у случају престанка постојања Синдиката.

ИНФОРМИСАЊЕ ЧЛАНСТВА И ЈАВНОСТИ

Члан 36.

Информисање чланства и јавности о раду Синдиката  представља стални и приоритетни задатак руководства Синдиката.
Информисање се врши путем средстава јавног информисања, веб сајта, синдикалних новина, билтена, гласника, летака, плаката, организовањем синдикалних зборова, као и путем званичних профила Синдиката на друштвеним мрежама и на друге погодне начине.
Чланови су у обавези да се и сами интересују о раду и активностима Синдиката, који су доступни на горе наведене начине.


САРАДЊА СА СИНДИКАТИМА, УДРУЖЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Члан 37.
 
Синдикат може да сарађује и потписује споразуме и меморандуме о разумевању са  свим синдикатима, удружењима и организацијама, које нису политичке, страначке или не заступају етничку, расну и верску нетрпељивост, нетолеранцију и екстремизам тих појмова, као и да заступају и поштују вредности наведене у Статуту Синдиката.
Уколико Синдикат приступи синдикалном савезу, као пуноправна чланица, у обавези је да за споразуме са другим синдикатима прибави сагласност тог савеза тј. синдикалне Централе.
Чланство у синдикалном савезу тј. синдикалној Централи, односно Грани остварује искључиво Уговором, без промене имена и других основних карактера, те се обавезује да поред свог амблема дода и амблем (знак,назив) синдикалне Централе (Гране), а поред свог печата да стави и печат синдикалне Централе (Гране), све потребно као доказ чланства у синдикалној Централи (Грани). Такође, обавезује се да плаћа чланарину, сходно уговору са синдикалном Централом (Граном).
Одлуком о свом чланству у синдикалној Централи (Грани), Синдикат  доноси на седници Скупштине. Синдикат  мора остати, у том случају, чланица која може да приликом немогућности за превазилажење евентуалног размимоилажења ставова или других спорних ствари, иступи несметано из исте.
Синдикат може  имати споразум о сарадњи и бити укључен у активностима и раду репрезентативног Синдиката или синдикалног Савеза у МУП-у Р. Србије, који може утицати на рад Владе Р. Србије као послодавца, a за интересе Синдиката тј. запослених у Жандармерији, који су чланови Синдиката.
Синдикат може имати сарадњу са струковним асоцијацијама, синдикатима и организацијама у Земљи и иностранству.
Синдикат, уколико, не утиче на своје чланство у другом Савезу, може остварити више сарадњи и споразума са синдикалним организацијама, савезима и асоцијацијама, уколико за то постоји интерес за боље заступање Синдиката на вишим нивоима, ван оквира Жандармерије.


МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Члан 38.

Синдикат подржава укупан развој међународног радничког покрета.
Синдикат развија сарадњу са међународним синдикалним и струковним асоцијацијама, организацијама и синдикатима других земаља.
Одлуку о приступању Синдиката међународним синдикалним асоцијацијама потврђује Скупштина на заседању или УО на редовној седници.


ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39.

Синдикат престаје да постоји одлуком Скупштине.
Одлука је важећа ако се једногласно изгласа од стране укупног броја делегата и чланова Скупштине.
У случају престанка постојања Синдиката, имовина се преноси на Осниваче и појединачне активне чланове, сразмерно уплаћеној чланарини и вредности имовине.
 
Члан 40.

Измене и допуне овог Статута врши Скупштина на основу Пословника о раду Скупштине.


Члан 41.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања.

 

 

 

Председник

(Иницијатор и Оснивач)

Дејан Милутиновић

 

___________________________

 

У Београду, 13. фебруар 2016. године

The Betst bookmaker bet365 Review
How to register at bookamkersHere
Copyright Sindikalna Organizacija Zandarmerije © 2013.