zandarmerija.jpg

Финална верзија нацрта ЗОП

 ЗОП усвојен Закон о полицији, 2015/2016.год. (преузмите документ)

 

 


 

 Право на синдикално, професионално и друго организовање и деловање

Члан 168.

Полицијски службеници и остали запослени имају право на синдикално, професионално и друго организовање и деловање остварују на законом утврђен начин.

Полицијски службеници не могу бити чланови политичких странака, не могу се страначки организовати, нити политички деловати у Министарству.

Полицијски службеници не могу у униформи присуствовати страначким и другим политичким скуповима, изузев ако су радно ангажовани.

Поступање супротно одредбама о синдикалном организовању је основ за покретање поступка за утврђивање дисциплинске одговорности у смислу одредби овог закона којима се уређује дисциплинска одговорност запослених у Министарству.

 


 

Право на штрајк

Члан 169.

Запослени у Министарству имају право на штрајк у складу са законом и колективним уговором и слободно одлучују о свом учешћу у штрајку.

Полицијски службеници немају право на штрајк у случају:

1) ратног стања, ванредног стања, ванредне ситуације или стања повећаног ризика;

2) насилног угрожавања уставног поретка Републике Србије;

3) проглашења елементарне непогоде или непосредне опасности од њеног настанка на подручју две или више полицијских управа Министарства или на целој територији Републике Србије;

4) других непогода и несрећа које ометају нормално одвијање живота и угоржавају безбедност људи и имовине.

Постојање околности из става 2. тачке 1), 2) и 4) овог члана, утврђује министар.

Запослени у Министарству, осим полицијских службеника из става 2. овог члана, могу почети штрајк ако се обезбеди минимум процеса рада који обезбеђује безбедност људи и имовине или је не замењив услов живота и рада грађана.

Минимум процеса рада, у смислу става 4. овог члана, за све запослене у Министарству утврђује се тако да је у време штрајка у свакој организационој јединици Министарства најмање 70% запослених дужно да ради, односно, да обавља своје послове и задатке.

Запослене који су дужни да раде за време штрајка ради обезбеђивања минимума процеса рада у смислу става 4. овог члана, руководилац организационе јединице одређује најкасније десет дана пре почетка штрајка.

Штрајк упозорења најављује се најкасније десет дана пре почетка штрајка, а штрајк се најављује достављањем одлуке о ступању у штрајк, најкасније 30 дана пре ступања у штрајк.

Уз одлуку о ступању у штрајк доставља се изјава организатора штрајка о начину обезбеђивања минимума процеса рада у складу са ставом 4. овог члана.

Одлуком о ступању у штрајк утврђују се: захтеви запослених, време почетка штрајка, место окупљања учесника у штрајку (ако се штрајк испољава окупљањем запослених) и штрајкачки одбор, који заступа интересе запослених.

Представници Министарства и штрајкачког одбора дужни су да од дана најаве штрајка, па све до самог окончања штрајка, преговарају ради споразумног и мирног решавања колективног спора, у складу са прописима о мирном решевању радних спорова.

Ако се штрајк испољава окупљањем запослених, место окупљања учесника у штрајку не може бити ван пословних - радних просторија Министарства.

Полицијски службеници који учествују у штрајку, не могу за време штрајка да носе оружје и друга средства принуде.

 


 

 

ЗОП - Коначна верзија спремна за скупштинску процедуру (преузмите документ)

Финална верзија нацрта Закона о полицији (ЗОП) послата Европској комисији.

Извор: http://www.mup.gov.rs/cms_cir/sadrzaj.nsf/Prednacrt_ZOP.h

The Betst bookmaker bet365 Review
How to register at bookamkersHere
Copyright Sindikalna Organizacija Zandarmerije © 2013.